Partnerský systém

Všeobecné obchodné podmienky Partnerského systému Martinus

Pravidlá Partnerského systému spoločnosti Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45 503 249, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 52711/L.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú účasť na Partnerskom systéme, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Martinus, s.r.o., so sídlom Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45 503 249, a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Martinus, s.r.o. a Partnerom.

1.2 Spoločnosť Martinus, s.r.o. v rámci svojej hlavnej aktivity, prevádzky internetového kníhkupectva, vytvorila a vyvinula ponuku Partnerského systému určeného každému Partnerovi, ktorého účasť bude schválená s cieľom propagovať produkty alebo značku spoločnosti Martinus, s.r.o. na internetových stránkach patriacich Partnerovi za protihodnotu v podobe vyplatenia provízie.

2. Definícia pojmov

2.1 Pojmy použité v týchto Pravidlách, pokiaľ sú označené veľkým začiatočným písmenom, budú mať význam uvedený nižšie:

 • Pravidlá – tieto všeobecné obchodné podmienky upravujúce účasť na Partnerskom systéme spoločnosti Martinus, s.r.o.;
 • Prevádzkovateľ – spoločnosť Martinus, s.r.o., so sídlom Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45 503 249, IČ DPH: SK2023008911, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 52711/L;
 • Záujemca – osoba, ktorá požiada o členstvo v Partnerskom systéme vyplnením registračného formulára prostredníctvom partnerskej platformy;
 • Partner – každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je plnoletá (dovŕšila vek 18 rokov) a je spôsobilá na právne úkony, ktorá sa registrovala v Partnerskom systéme a bol jej otvorený používateľský účet;
 • Zákazník – každý návštevník internetového obchodu Martinus, ktorý si objedná tovar a za objednaný tovar zaplatí;
 • Webstránka – internetová stránka, na ktorej bude umiestnený HTML kód alebo URL s referenčným kódom a parametrami podľa podmienok Partnerského systému, a ktorá je vo vlastníctve alebo v užívaní Partnera, a ktorú uviedol Partner pri registrácii do Partnerského systému alebo následne začal využívať s  používateľským účtom k Partnerskému systému;
 • HTML kód – znamená špeciálny kód, ktorý je Partnerovi pridelený Prevádzkovateľom a po vložení na Webstránku Partnera sa zobrazuje ako reklamná plocha alebo odkaz;
 • Referenčný kód – je jedinečný špeciálny kód Partnera, ktorý slúži na identifikáciu reklamných bannerov alebo odkazov;
 • Reklamná plocha – znamená banner alebo textový odkaz, ktorého výsledkom sú umiestnenia jedinečného HTML kódu vloženého na Web-stránku Partnera;
 • Sociálna sieť – špecifická stránka prevádzkovaná tretím subjektom, ktorej funkcionalita umožňuje zverejňovať Partnerom internetové odkazy na svojich profiloch (napr. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter a pod.).
 • Zmluva – partnerská zmluva uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Partnerom elektronickou cestou za podmienok uvedených v týchto Pravidlách.

3. Všeobecné podmienky pre účasť na Partnerskom systéme a registrácia do Partnerského systému

3.1 Partnerom sa môžu stať právnické osoby a fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, a sú vlastníkmi alebo používateľmi Web-stránky.

3.2 Účasť v Partnerskom systéme vzniká registráciou Záujemcu do Partnerského systému a zriadením používateľského účtu zo strany Prevádzkovateľa.

3.3 Registrácia do Partnerského systému prebieha uzatvorením Zmluvy, a to odoslaním návrhu na uzavretie Zmluvy Záujemcom elektronicky vo forme formulára a jeho elektronickou akceptáciou (v lehote 5 pracovných dní) zo strany Prevádzkovateľa.

3.4 Pri vyplnení registračného online formulára, ktorý sa nachádza na partnerskej platforme, Záujemca uvedie všetky povinné údaje. Odoslaním elektronického návrhu Záujemca potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami a že s nimi bezvýhradne súhlasí, a rovnako, že súhlasí s komunikáciou v elektronickej podobe, a to predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) a internetu.

3.5 Záujemca nemá nárok na registráciu do Partnerského systému Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ môže návrh Záujemcu na uzavretie Zmluvy odmietnuť aj bez uvedenia dôvodu. Odmietnutie návrhu Zmluvy bude Záujemcovi oznámené elektronickou poštou na jeho e-mailovú adresu. V prípade, ak Prevádzkovateľ neakceptuje návrh Záujemcu v lehote 5 pracovných dní od jeho obdržania, prípadne mu v tejto lehote neoznámi odmietnutie návrhu, platí, že Prevádzkovateľ návrh Záujemcu na uzavretie Zmluvy odmietol.

3.6 Okamihom akceptácie návrhu Zmluvy sa Záujemca stáva Partnerom, pričom Partner aj Prevádzkovateľ sú týmto okamihom povinní dodržiavať Pravidlá, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Prevádzkovateľ zriadi Partnerovi používateľský účet, na ktorom mu je povinný umožniť sledovanie štatistík o zrealizovaných objednávkach a výške jeho provízie.

4. Spôsob propagácie

4.1 Partner sa účasťou v Partnerskom systéme Prevádzkovateľa zaväzuje, že vytvorí na svojej Webstránke reklamné plochy, t.j. umiestni na svoju Web-stránku banner alebo textový odkaz smerujúci na internetový obchod Prevádzkovateľa alebo na konkrétne produkty Prevádzkovateľa. Partner je povinný využívať pre každú formu propagácie jedinečný HTML kód, ktorý obsahuje Partnerov Referenčný kód, ktorý mu je pridelený Prevádzkovateľom v Partnerskom systéme prostredníctvom generátora odkazov.

4.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Partnerovi vyplatí províziu vo výške určenej Prevádzkovateľom a vo forme, ktorú si Partner vyberie z možností určených Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť výšku provízie (zvýšenie, zníženie), pričom sa zaväzuje, že o zmenách bude Partnera vopred informovať.

4.3 Provízia sa Partnerovi započítava len z objednávok, ktoré Zákazník vytvorí najneskôr do siedmich (7) dní po prvom príchode na stránku Prevádzkovateľa (www.martinus.sk) prostredníctvom odkazu na Partnerovej Webstránke. Lehota sedem (7) dní začína plynúť vždy dňom (vrátane) kedy Zákazník klikne na odkaz, ktorý spĺňa všetky podmienky Partnerského systému.

4.4 Nárok na províziu vzniká Partnerovi až na základe riadneho zaplatenia ceny tovaru, ktorý si Zákazník objednal prostredníctvom odkazu umiestneného na Partnerovej Webstránke, tj. v momente prijatia úhrady v hotovosti alebo pripísaním príslušnej sumy na bankový účet Prevádzkovateľa.

4.5 Provízia bude Partnerovi vyplatená iba zo skutočne realizovanej a zaplatenej časti objednávok. V prípade, ak Prevádzkovateľ Zákazníkovi cenu tovaru vráti, či už z dôvodu, že Zákazník neskôr objednávku zruší alebo tovar vráti, prípadne tovar nebude možné dodať pre nedostupnosť, Prevádzkovateľ nemusí uznať Partnerovi nárok na províziu.

4.6 Podmienkou na získanie provízie je, aby Zákazník, ktorý navštívi Webstránku Partnera, mal zapnuté cookies vo svojom internetovom prehliadači a nevyužíval akúkoľvek formu anonymizácie, ktorá by znemožnila priradenie objednávky ku konkrétnemu Partnerovi.

4.7 Reklamná plocha nemôže byť umiestnená na webstránky, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, či dobrými mravmi, na webstránky, ktoré majú pornografický charakter a na webstránky, ktoré predovšetkým slúžia k zobrazovaniu reklamy, alebo sú určené na propagáciu a šírenie extrémizmu, alebo inak môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa.

4.8 Pri umiestnení Reklamnej plochy alebo HTML kódu Partnerom na Webstránku nesmie byť návštevník Webstránky akýmkoľvek spôsobom uvádzaný do omylu, že po kliknutí na Reklamnú plochu alebo HTML kód bude presmerovaný na inú stránku či doménu než www.martinus.sk.

4.9 Partner nesmie vyvíjať žiadne aktivity smerujúce k neoprávnenému zvýšeniu provízie, predovšetkým nesmie uskutočňovať nasledovné aktivity:

 1. Umiestnenie odkazu, ktorý sa aktivuje ihneď po vstupe na Webstránku Partnera;
 2. Modifikácia HTML kódu <iframe> v banneroch vytvorenými Prevádzkovateľom;
 3. Modifikácia grafiky vytvorenej Prevádzkovateľom;
 4. Umiestnenie reklamnej plochy na inú stránku, ako pre ktorú bol banner vytvorený;
 5. Umiestnenie reklamnej plochy na stránku, ktorá je súčasťou inej stránky;
 6. Umiestnenie reklamnej plochy na stránku, ktorú nevlastní ani legálne a v súlade s jej pravidlami neužíva Partner;
 7. Umiestnenie banneru v pop-up okne na zvláštnej stránke aktivovanej v rovnakom okamihu ako Webstránka Partnera;
 8. Zasielanie nevyžiadanej pošty o Webstránke Partnera;
 9. Napodobňovanie vzhľadu webových stránok Prevádzkovateľa alebo iného právneho subjektu s cieľom vyvolať dojem, že ide o službu poskytovanú Prevádzkovateľom alebo iným právnym subjektom.
 10. Motivovanie Návštevníka ku kliku či návšteve zavádzajúcim tvrdením alebo prísľubom, a to vrátane formulácií, ktoré by mohli Návštevníka uviesť do omylu, že zľava poskytovaná na stránke Prevádzkovateľa za odlišných podmienok je dostupná unikátne cez stránku či kód Partnera;
 11. Distribuovanie HTML kódu alebo umiestňovanie reklamných plôch do affiliate sietí, systémov určených na presmerovávanie návštev Webstránky (redirect systémov), hromadne rozposielaných mailov, ani iných nástrojov, ktoré slúžia k navyšovaniu návštevnosti, a to predovšetkým nástrojov bez možnosti priamej kontroly zo strany Prevádzkovateľa.

4.10 Ak umiestnenie reklamného odkazu je v rozpore s týmito Pravidlami, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požiadať Partnera o bezodkladné odstránenie reklamného odkazu z Webstránky, pričom odmietnutie zo strany Partnera zakladá právo Prevádzkovateľa na odstúpenie od Zmluvy.

4.11 Žiadne ustanovenie týchto Pravidiel nezbavuje účastníkov Zmluvy právnej zodpovednosti podľa platných predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým vo vzťahu k ochrane dobrej povesti Prevádzkovateľa a zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením povinnosti.

4.12 Žiadne ustanovenie týchto Pravidiel nezbavuje účastníkov Zmluvy právnej zodpovednosti podľa platných predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým vo vzťahu k ochrane dobrej povesti Prevádzkovateľa a zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením povinnosti.

4.13 Partnerovi vzniká nárok na províziu z uskutočnených objednávok pri umiestnení reklamného odkazu smerujúceho na webstránku Prevádzkovateľa (www.martinus.sk)

5. Nárok Partnera na províziu

5.1 Výška provízie Partnera je určená percentom z obratu, tj. hodnoty tovaru bez DPH zakúpeného Zákazníkmi, ktorých sprostredkoval Partner. Prevádzkovateľ je oprávnený vylúčiť z obratu objednávky (nákupy), na ktoré sa vzťahovala mimoriadna zľava. Do obratu sa rovnako nezapočítavajú súvisiace služby (poštové a balné) a príspevky Zákazníka na neziskové organizácie. Partner má nárok na províziu z nákupov, ktoré boli dokončené v čase trvania Zmluvy.

5.2 Podľa voľby Partnera môže byť provízia vyplatená v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

5.2.1 vo forme finančnej odmeny vyplatenej bezhotovostným prevodom na účet Partnera – provízia vo výške 5 % z obratu, ktorý sprostredkoval Partner. Nárok na vyplatenie finančnej odmeny prevodom na bankový účet vzniká Partnerovi v prípade, keď celková výška provízie dosiahne aspoň sumu 33,- EUR, bankové poplatky idú na ťarchu Prevádzkovateľa;

5.2.2 vo forme nákupnej poukážky – provízia vo výške 7 % z obratu, ktorý sprostredkoval Partner. Vyplatenie provízie vo forme nákupnej poukážky je možné kedykoľvek, keď jej hodnota dosiahne aspoň 10,- EUR. Nákupné poukážky budú Partnerovi zaslané elektronickou poštou na emailovú adresu Partnera;

5.3 Za špeciálnych podmienok sa však výška provízie v odseku 5.2.1 a 5.2.2 môže meniť.

5.4 Provízia bude Partnerovi vyplatená:

5.4.1 ak je Partnerom fyzická osoba nepodnikateľ, na základe žiadosti prostredníctvom rozhrania Partnerského systému, pričom Prevádzkovateľ vyplatí províziu najneskôr do 30 dní po overení nároku Partnera na jej vyplatenie;

5.4.2 ak je Partnerom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, na základe riadne vystaveného daňového dokladu (faktúra) najneskôr do 30 dní po doručení faktúry Partnera Prevádzkovateľovi a overení nároku Partnera na vyplatenie provízie. V prípade, ak daňový doklad (fakúra) Partnera nespĺňa zákonom stanovené náležitosti a/alebo je vystavená na sumu, ktorá nezodpovedá overenej výške provízie, Prevádzkovateľ o tomto bezodkladne informuje Partnera a faktúru vráti za účelom jej opravy, v takom prípade je provízia splatná až po doručení opraveného daňového dokladu (faktúry). Provízia Partnera môže byť navýšená o príslušnú sadzbu DPH len ak Partner pri registrácii resp. kedykoľvek neskôr oznámil Prevádzkovateľovi príslušné účtovné/fakturačné údaje (IČ DPH).

5.5 Nárok na vyplatenie provízie uplatní Partner na základe žiadosti urobenej cez používateľský účet v Partnerskom systéme.

5.6 Nárok na províziu vzniká iba v prípade, ak žiadny jednotlivý zákazník alebo fakturačná adresa netvorí viac ako tretinu všetkých nákupov, pričom na identifikáciu jednotlivého zákazníka môže slúžiť email, meno s adresou alebo ich kombinácia. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na rôzne osoby s rovnakou fakturačnou adresou. V opačnom prípade má Poskytovateľ právo celú províziu zamietnuť s cieľom zamedzenia zneužívania Partnerského systému na účely, ktoré nesmerujú k propagácii stránky, tovaru a produktov Prevádzkovateľa.

5.7 Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností, Partner nemá nárok na náhradu nákladov spojených s činnosťou podľa Zmluvy a Pravidiel, a prípadné náklady sú zohľadnené v provízii.

5.8 Z vyplatenej provízie je Partner povinný odviesť daň vo výške podľa platnej legislatívy. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za splnenie registračnej a daňovej povinnosti Partnera.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že výška provízie sa počíta pomocou softvéru, a to výlučne podľa údajov zaregistrovaných daným softvérom. Partner má počas trvania Zmluvy neobmedzený prístup na svoj účet a na svoje štatistiky, ktoré sú neustále dostupné na partnerskej platforme. V prípade sporu ohľadne počtu objednávok a/alebo výšky provízie sa za dôkaz považujú výhradne údaje registrované a vypočítané daným softvérom.

5.10 Prekliky na www.martinus.sk z odkazov, ktoré nebude Prevádzkovateľ pri kontrole kedykoľvek schopný jednoznačne priradiť k Webstránke uvedenej v konte Partnera (predovšetkým, no nie výlučne prekliky, ktorých URL nebude obsahovať doménu Webstránky), nebude Prevádzkovateľ akceptovať. Zároveň si Prevádzkovateľ, v prípade, že nastane takáto situácia, vyhradzuje právo nevyplatiť Partnerovi nazbierané provízie a bezodkladne odstúpiť od Zmluvy.

5.11 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť Partnerovi províziu, prípadne žiadať jej vrátenie späť (ak už bola uhradená), ak Partner akýmkoľvek spôsobom poruší ustanovenia týchto VOP alebo Zmluvy o používaní Partnerského systému.

6. Ochrana osobných údajov a duševné vlastníctvo

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov sme my: Martinus, s.r.o. so sídlom: Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45 503 249, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č.52711/L.

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Mgr. Peter Kružliak. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese osobne-udaje@martinus.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, požadujeme údaje potrebné na jeho vytvorenie. Povinnými údajmi sú vaše meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mailová adresa, názov, url adresa a popis webstránky, ktorú budete využívať cez náš partnerský systém.

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.

Údaje a informácie, ktoré sme o vás získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do vášho konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii sú aktuálne.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s poskytovaním služieb. Vaše kontaktné údaje tiež využívame na zasielanie provízie, na ktorú Vám v súlade s našimi obchodnými podmienkami vznikol nárok.

Informácie e-mailom posielame tiež záujemcom o zamestnanie u nás prihláseným cez pridajsa.martinus.sk a uchádzačom zaradeným do databázy kandidátov.

Zlepšenie a personalizácia našich služieb a marketing

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing.

Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách a zobrazených produktoch využívame aj pre účely reklamy a marketingu, na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

 1. Plnenie zmluvy – v prípade zriadenia používateľského konta.
 2. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vyplácaných províziách v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
 3. Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, niektorých marketingových činnostiach. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv. Pokiaľ chcete o tomto posúdení vedieť bližšie informácie, napíšte nám na osobne-udaje@martinus.sk.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať.

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva: právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať TU.

6.1 Duševné vlastníctvo Prevádzkovateľa. Partnerský systém je služba (program, softvér) vytvorená a vyvinutá Prevádzkovateľom, ktorý je výlučným majiteľom všetkých autorských práv a práv duševného vlastníctva, ktoré využíva v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Uvedené platí rovnako na odkazy (bannery). Partner nie je oprávnený odkaz alebo akúkoľvek jeho časť (banner) meniť, prenajímať, požičiavať, predávať, šíriť a ani z neho alebo na jeho základe vytvárať odvodené diela alebo výrobky. Prevádzkovateľ má kedykoľvek právo zmeniť obsah aj formu odkazu, prípadne obmedziť či pozastaviť jeho zobrazovanie na Webstránke Partnera.

7. Doba platnosti a skončenie Zmluvy

7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

7.2 Zmluva zaniká:

7.2.1 Dohodou. K dohode dôjde elektronicky v rámci používateľského účtu Partnera odoslaním žiadosti o zrušenie používateľského účtu zo strany Partnera alebo Prevádzkovateľa a elektronickou akceptáciou druhou stranou. V okamihu doručenia akceptácie (oznámenie v používateľskom účte Partnera alebo doručením e-mailu na adresu Partnera) dôjde k zrušeniu používateľského účtu a týmto okamihom Zmluva zaniká.

7.2.2 Výpoveďou. Výpoveďou je oprávnená ukončiť Zmluvu ktorákoľvek strana i bez uvedenia dôvodu, elektronicky odoslaním výpovede v rámci používateľského účtu Partnera alebo doručením e-mailu na adresu Partnera. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po odoslaní výpovede.

7.2.3 Odstúpením. Partner je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je Prevádzkovateľ v omeškaní s vyplatením provízie o viac ako 30 dní, a to elektronicky oznámením o odstúpení v rámci používateľského účtu Partnera. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade závažného porušenia Zmluvy zo strany Partnera, predovšetkým ak Partner v rozpore s bodom 4.8 Pravidiel vyvíja akúkoľvek činnosť smerujúcu k neoprávnenému navyšovaniu provízie, alebo v rozpore s bodom 4.7 Pravidiel je obsah Webstránky Partnera v rozpore s platnými právnymi predpismi, s dobrými mravmi či Pravidlami, a to elektronicky oznámením o odstúpení v rámci používateľského účtu Partnera alebo doručením e-mailu na adresu Partnera.

7.2.4 Opomenutím. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Partner po obdobie dlhšie než 2 roky aktívne nepoužíva Partnerský systém, napríklad nepožiadal viac než 2 roky o vyplatenie provízie.

7.3 Bezodkladne po zániku Zmluvy je Partner povinný odstrániť zo svojej Webstránky všetky reklamné plochy. Prevádzkovateľ v prípade požiadania vyplatí Partnerovi prípadnú províziu, ktorá vznikla ku dňu skončenia Zmluvy, nie však skôr ako dôjde k splneniu povinnosti Partnera podľa predchádzajúcej vety.

7.4 Ak dôjde ku zrušeniu používateľského účtu výpoveďou, opomenutím alebo dohodou, potom je Partner povinný zaslať faktúru alebo písomnú žiadosť Prevádzkovateľovi na vyplatenie odmeny, na ktorú mal Partner nárok ku dňu zrušenia používateľského účtu, v takom prípade sa minimálny limit stanovený v bode 5.4 týchto Pravidiel neuplatní.

7.5 Zánikom Zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, a rovnako nie je dotknutá platnosť tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Pravidlá, v takom prípade bude Partner o zmene Pravidiel vopred informovaný a návrh aktualizovaného znenia Pravidiel bude zaslaný Partnerovi elektronickou poštou (na e-mailovú adresu). Aktualizované Pravidlá nadobudnú účinnosť zverejnením na webstránke Prevádzkovateľa partner.martinus.sk s uvedením dátumu ich aktualizácie. Právne vzťahy strán sa posudzujú vždy podľa Pravidiel platných v čase vzniku zmluvného vzťahu, resp. zmluvného nároku (provízia). Ak Partner s upravenými Pravidlami nesúhlasí, je povinný oznámiť túto skutočnosť Prevádzkovateľovi elektronicky v rámci používateľského účtu Partnera, v dôsledku čoho Zmluva zaniká akoby došlo k odstúpeniu Partnera v súlade s bodom 7.2.3 týchto Pravidiel.

8.2 V prípade, že niektoré ustanovenie Pravidiel je alebo sa stane z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Pravidiel.

8.3 Zmluva a Pravidlá sa riadia a vykladajú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.4 V prípade sporu týkajúceho sa Zmluvy sú strany povinné pred začatím akéhokoľvek súdneho konania, rokovať za účelom vyriešenia mimosúdnou cestou v lehote dvoch (2) mesiacov odo dňa vzniku sporu. V prípade zlyhania mimosúdneho urovnania, bude spor medzi stranami týkajúci sa Zmluvy riešený príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

8.5 Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 10. augusta 2022.